Board logo

标题: 第三十六章 电子邮件配置和电子邮件状态 [打印本页]

作者: joyce.sun    时间: 2017-1-16 09:01     标题: 第三十六章 电子邮件配置和电子邮件状态

在这一章,你将学习如何:
•        理解电子邮件工具。
•        知道电子邮件/短信设置。
•        指定高级电子邮件管理服务选项。
•        检查电子邮件状态。
欢迎光临 赛捷软件论坛 (http://www.sagesoft.cn/bbs/) Powered by Discuz! 7.2