Sage ERP X3

[ 3369 主题 / 3055 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: lynn.yu

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  恭祝大家,中秋快乐! WXGYJ 2007-9-26 1/3084 Jerry.huang 2007-9-27 17:43
  请教一下 pancx1985 2007-9-19 3/3022 Jerry.huang 2007-9-25 01:28
  ERP st01935909 2007-9-23 1/2701 Jerry.huang 2007-9-24 05:02
  论坛的RSS订阅程序有错误 china1 2007-9-7 4/3022 Jerry.huang 2007-9-17 06:54
  如何拿到产品安装程序? f2711 2007-9-10 1/2951 Jerry.huang 2007-9-10 18:40
  安装中碰到的问题 jiu 2007-9-4 3/2929 Jerry.huang 2007-9-5 00:37
  欢乐的Sage DAY Jerry.huang 2007-9-2 4/2987 Jerry.huang 2007-9-2 08:47
  产品模块固定在一个位置  ...2 xpx1290 2007-7-11 15/6032 Jerry.huang 2007-9-2 08:31
  质量控制_已归档无法正常打开 xpx1290 2007-8-24 1/3660 Jerry.huang 2007-8-29 21:42
  求助 山水人间 2007-8-23 1/3599 Jerry.huang 2007-8-24 06:32
  我来报到了-aaron.li aaron 2007-8-16 1/3325 Jerry.huang 2007-8-20 17:49
  请帮个忙:传个X3的帮助文档,谢谢 kusoft 2007-8-16 3/3352 Jerry.huang 2007-8-20 17:46
  请问:X3演示系统能否安装到本地电脑上?(不通过网络访问) kusoft 2007-8-17 1/3415 Jerry.huang 2007-8-20 17:40
  X3的<统计>功能. Jerry.huang 2007-8-16 0/3237 Jerry.huang 2007-8-16 05:47
  产品演示的用户名和密码 da8vid 2007-8-6 2/3362 da8vid 2007-8-10 05:14
  X3 Roadmap Jerry.huang 2007-7-29 5/3256 Jerry.huang 2007-7-31 18:56
  不能卸载 UnInstall Solution X3 ADONIX xpx1290 2007-7-23 1/3302 Jerry.huang 2007-7-24 05:32
  X3 系统登录出现对话框,且能进入能正常操作. xpx1290 2007-7-16 4/3705 Jerry.huang 2007-7-23 00:19
  V13升级到V14 xpx1290 2007-6-20 5/3650 Jerry.huang 2007-7-23 00:08
  翻译模块不明白 xpx1290 2007-7-13 3/3790 Jerry.huang 2007-7-21 06:41